hồ gia vĩ

Giảm số lượng người tham gia Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và